Початок XXI століття – час запровадження нової якості життя. Сучасні суспільно-економічні відносини змушують людину виявити активну життєтворчість, мобільність та самостійність.

Сьогодні йдеться про формування людини, здатної приймати відповідальні рішення, критично мислити, творчо вирішувати проблеми, самореалізуватися, а отже, про формування компетентної особистості.

Я вважаю, що обрана мною тема «Формування життєвих компетентностей учнів початкової школи»,є  актуальною. 

Життєва компетентність–специфічна здатність, яка дає змогу активно розв’язувати проблеми, що виникають у реальних ситуаціях життя, це запорука його успішного входження в систему соціальних, економічних, політичних та культурних відносин. Вона формується в процесі навчання і виховання не лише в школі, а й під впливом сім’ї, друзів, суспільства.

Питання формування життєвих компетентностей висвітлено в таких нормативних документах: Концепції загальної середньої освіти (листопад, 2001), Державному стандарті початкової, загальної середньої освіти (квітень, 2011), оновлених програмах (серпень, 2016), Концепції нової української школи (серпень, 2016).

Науково-теоретичну базу досвіду становлять публікації відомих науковців–практиків: О.Савченко, Л.І.Парашенко, О.І.Павленко (впровадження компетентнісного підходу).

У оновлених критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти визначені основні види компетентностей, яких потребує життя. Ці життєві компетентності визнані Радою Європи (Додаток А).

Сучасна школа повинна намагатися якомога більше готувати випускника школи до сучасного життя та діяльності. Учні повинні набути певних умінь (Додаток Б).

Актуальність проблеми зумовлена сучасними тенденціями у світі, необхідністю сформувати в школярів культуру життєдіяльності, яка дасть їм можливість успішно будувати своє повсякденне життя. Важливо нині є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись й пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя. Проектуючи творчо своє життя, особистість оволодіває не лише знаннями, а й компетентністю.

Практична значущість.Впровадження досвіду спрямоване на забезпечення створення умов для розвитку творчої особистості дитини, створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня, досягнення певного стандарту освіти, позитивну мотивацію учнів до пізнавальної діяльності, виховання потреби в самопізнанні, самореалізації та самовдосконалення.

Провідна ідея досвіду. Життєві компетентності – це знання, вміння, досвід особистості, її здатності, необхідні до розв’язання завдань і здійснення індивідуального життєвого проекту,  до  досягнення успіху,  адаптації дитини до умов сучасного життя.

Інноваційна значущість полягає у створенні ефективного процесу виховання самодостатньої, з потужним духовним потенціалом людини, здатної самостійно здійснювати життєвий вибір. Вважаю, що змістовим та організаційним наповненням системи формування життєвих компетентностей учнів повинні бути такі методи та технологій навчання, які в центр ставлять самостійну діяльність учня, розвивають мислення та творчі здібності.

Впровадження власного досвіду. Процес формування життєвих компетентностей учнів більш ефективний, коли діти застосовують свої знання та здібності відповідно до реальних життєвих ситуацій, виконуючі певні соціальні ролі, створюючи проекти, портфоліо тощо. Для цього спрямовую свою діяльність як учителя – координатора у певному напрямку.

Навчальний процес планую  не тільки як процес засвоєння знань, оволодіння вміннями й навичками, але й процес формування життєвих компетентностей кожного учня, виховання його особистості, розвитку його суспільно – соціальної й творчої активності. Для цього створюю відповідні умови на своїх уроках (щоб кожен учень відчув силу успіху, що надихає, не відчував втоми, хотів вчитись творити). Намагаюся урізноманітнити форми роботи (групова, фронтальна, індивідуальна, в парах) так, щоб учні відчули необхідність своєї присутності на заняттях, щоб виховувати у них любов до свого предмета, бажання вчитися та самовдосконалюватися.

Формування самоосвітньої  компетентності – це готовність і здатність особистості до самостійного, систематичного, цілеспрямованого пізнання   дійсності, освоєння соціального досвіду людства, самореалізації, саморозвитку.

На уроках не лише даю дітям знання, а й навчаю бачити головне, робити висновки, самостійно здобувати знання, відкривати для себе щось нове, щоб потім адаптуватися в суспільстві та творчо працювати. Таким чином я формую компетентність саморозвитку й самоосвіти (Додаток В).

Формування комунікативної компетентності – одне із головних завдань формування адаптованої до сучасних умов людини. Ця компетенція формується в умовах безпосередньої взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування.

Для формування комунікативної компетентності учнів на уроках використовую різні види мовленнєвої діяльності: аудіювання, письмо, говоріння, читання. Розвиваю вміння коректно вести навчальний діалог. Практикую діалогічні висловлювання в різних життєвих ситуаціях (Додаток Г).

Наприклад: уявіть собі, що одна людина робить іншій певну послугу, а та висловлює вдячність. Розіграйте цю ситуацію як розмову двох осіб, або змоделюйте випадок, який найчастіше трапляється у нашому житті на тему «У громадському транспорті», «У магазині»…

На уроках української мови використовую текстовий матеріал з елементами новизни, який відповідає віковим особливостей дітей, є цікавим для них, викликає бажання вчитися. Навчаю знаходити свої помилки та помилки товаришів, самостійно аналізувати їх, аргументувати свої міркування.

Творча компетентність – це знання, уміння, навички, ставлення, необхідні для успішної творчої діяльності та можливість використати їх у житті на практиці.

Для формування творчої компетентності учнів застосовую методи продуктивного навчання, креативні методи, які дозволяють пізнавати світ, створювати власну освітню продукцію. Серед таких методів є: метод емпатії (перевтілення): учні мають можливість осягнути почуття іншої людини; метод порівнянь; метод придумування.

Для формування творчої компетентності у своїй педагогічній практиці, починаючи з 1 класу, використовую тестові, творчі завдання різного рівня.

На уроках використовую дидактичні ігри, які сприяють формуванню у молодших школярів загальнонавчальних умінь та навичок. Адже граючись, діти вчаться (Додаток  Ґ).

Для більш старших учнів (3, 4 класи) проводжу нестандартні уроки: урок-подорож, урок-суд, урок-творчий звіт, прес-конференція тощо.

Усе це забезпечує уміння усної мовленнєвої діяльності, спрямовує на розвиток умінь слухати й розуміти сприйняте на слух, уміння говорити, спілкуватися, а також уміння читати й писати, уміння презентувати свою роботу, адаптацію в мовному середовищі.

Пропоную вправи, які, окрім творчих здібностей, розвивають образне мислення, художнє бачення світу, розширюють словниковий запас, сприяють кращому засвоєнню семантики слів (Додаток Д). Такі завдання допомагають розвивати творчі здібності школярів. Для себе вважаю прийнятою таку модель творчої особистості учня (Додаток  Е).

Із практики роботи, формування творчої компетентності, краще розвивається під час групової роботи проблемно – пошукового характеру. Діти, працюючи в групах, вчаться приймати рішення, давати самооцінку своєї діяльності. Таким чином, навчаю учнів відповідально ставитися до своєї участі у спільній роботі, поважати думку інших.

Формування соціальної компетентності – здатність до співробітництва в групі та команді, мобільність, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти індивідуальних і колективних дій; уміння визначати й реалізовувати мету комунікації в залежності від обставин; підтримувати взаємини; розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях.

Шляхи формування соціальної компетентності (Додаток Є). Під час уроків пропоную учням завдання та ігри, які формують певне ставлення та конкретні навички, потрібні для позитивної поведінки, збереження та саморозвитку здоров’я, що є особливістю соціальної компетентності (Додаток Ж).

Одним із найголовніших завдань викладання української мови є підвищення полікультурної компетентності учнів і виховання любові до рідного слова, поваги до історії народу, його звичаїв, традицій.

На уроках використовую різноманітний матеріал краєзнавчого та 
народознавчого характеру. Добираю тексти про видатних людей, про досягнення культури, про соборність України, її історичне минуле. Наприклад, для написання семестрового диктанту обираю текст «Запорозькі козаки». Використовую у викладанні свого предмета різні твори мистецтва: музику (для емоційного сприйняття уроку); живопис (для написання творчих робіт).

Для підняття інтересу до рідного слова готую та проводжу різні за формою позакласні заходи (Додаток З).

Інформаційна компетентність - це добра обізнаність у світі інформації

(Додаток И).

 Стимулюю роботу з різними джерелами знань, готую завдання, пов’язані з аналізом таблиць, схем, діаграм, графіків тощо. Надаю консультації щодо опрацювання матеріалів підручника, забезпечую спільні обговорення, вчу складати плани, стискати і розгортати інформацію,  створювати пам’ятки, доповіді, власні презентації. Залучаю  учнів до позакласної роботи з предмету, участі у проектній діяльності.

Результативність досвіду . Формування життєвих компетентностей учнів на уроках української мови підвищує інтерес до предмету, розкриває потенціальні можливості учнів, уміння самостійно, усвідомлено розв’язувати життєві проблеми, забезпечує творчий аспект освіченості. Збільшилася кількість учнів, що бажають взяти участь у різних творчих мистецьких конкурсах, позакласній діяльності (Додаток І).

Освітні труднощі в реалізації обраної теми пов’язані з недостатньою кількістю розроблених дидактичних матеріалів у підручниках, добором наочності, що змушує вчителя добирати їх самостійно, а це потребує великих затрат часу.

Ефективність використання проблемної теми щодо формування життєвих компетентностей полягає в тому, що вони виховують у дитини уміння застосовувати набуті знання на практиці, бути гнучким, мобільним, діяльним, відповідальним за своє майбутнє, за можливість досягнення життєвого успіху (Додаток Ї).

 

 

 

 

Додаток А

 

 

ЖИТТЄВІ    КОМПЕТЕНТНОСТІ

Комунікативна

Саморозвитку й самоосвіти

Соціальна

Інформаційна

Творча

Полікультурна

 Додаток Б

Вміння учнів, що виробляються в процесі підготовки до сучасного життя та діяльності:

 •  організовувати власне навчання;
 •  презентувати власну думку й уважно ставитися до поглядів інших людей;
 •  досконало володіти рідною мовою;
 •  уміти виступати публічно;
 •  розв’язувати проблеми творчо;
 •  уміти передбачати труднощі й шукати шляхи їх розв’язання;
 •  адаптуватись до життєвих ситуацій, які постійно змінюються;
 •  віднаходити інформацію з різних джерел;
 •  мислити критично і творчо;
 •  бути комунікабельним у різних соціальних групах.

 Додаток В   

Вміння учнів, що формуються під час розвитку самоосвіти:

 • визначити проблеми, які порушуються, самостійно та критично їх аналізувати;
 • працювати з текстом твору, добирати факти, художні деталі, аналізувати їх, робити висновки й узагальнення;
 • працювати в колективі над розв’язанням проблеми, поставлених однокласниками;
 • користуватись знаннями, одержаними поза школою (радіо, телебачення, інтернет);
 •  правильно говорити й писати;
 • створювати власні висловлювання.

Додаток Г

Діалог – обмін думками

Діалог - розпитування

Діалогічні висловлювання

Діалог - спонукання

Діалог

етикетного характеру

 Додаток Ґ

Гра «Будь уважний»

Обладнання : малюнки добре знайомих предметів.

Завдання: закріпити вивчені букви і звуки.

Хід гри: учитель показує букву, діти називають її і знаходять малюнок, на якому зображений предмет, назва якого починається  з цієї букви.

Гра «Добери риму»

Обладнання : картки зі словами.

Завдання: вчитися підбирати риму до запропонованих іменників.

Хід гри: учитель пропонує учням слова на картках, діти відшукують римовану пару. Перемагає той, хто швидше відшукає римовані пари слів.

Матеріал для гри: набір слів: річка, лінь, пень, день, тінь, стрічка.

Листок - молоток, колобок….

Оса – коса, роса …

Гра «Навпаки»

Обладнання: картки зі словами.

Завдання: ознайомити учнів зі словами, що мають протилежне значення, збагачувати словниковий запас учнів, виробляти навички швидко читання, вміння зосереджуватися, працювати вдумливо, самостійно. Розвивати пам‘ять, увагу, прагнення до знань.

Хід гри: учням роздають по 6 - 8 карток, на яких записані слова. Вчитель читає  слова, учні закривають (перевертають) катку зі словом-антонімом (без вживання терміну). Так, коли вчитель читає слово білий, то діти закривають (перевертають) картку зі словом чорний.

Матеріал для гри: білий – чорний, світлий – темний, літо – зима, добро – зло, прямо – криво, сухий – мокрий, падати – вставати, гарний – поганий, верх – низ, малий – великий, війна – мир, радіти – сумувати, правда – брехня, мороз – спека, твердий – м‘який, молодий – старий, мало – багато, здоровий – хворий, працьовитий – ледачий, швидко – повільно.

Гра «Знайди свою пару»

Обладнання: картки зі словами.

Завдання: утворити синонімічні (антонімічні) пари слів, скласти з ними розповідні (питальні) речення.

Хід гри: дівчаткам роздаються слова з лівого стовпчика, хлопчикам – з правого. Діти шукають і утворюють синонімічні (антонімічні) пари, складають з ними речення.

Матеріал для гри:

Ледар

Ворота

Вівчар

Заметіль

Відраза

Вогнище

Викрик

Базар

Буква

Завірюха

Брама

Огида

Вигук

Ринок

Нероба

Чабан

Літера

Ватра

 

Місяць

Ранок

Добро

Перемога

Горе

Сльози

Закінчення

Холод

Темрява

Радість

Поразка

Сонце

Зло

Вечір

Сміх

Світло

Спека

Початок

 

 Додаток Е

 Творча особистість:

 • творчий пошук
 • творча активність
 • творче мислення
 • творча діяльність
 • творче спілкування

Додаток Ж

Гра «Вгадай потребу»

Обладнання: картинки із зображенням різних потреб (сюжети казок).

Завдання: вгадати потребу.

Хід гри: учитель читає уривок, діти відгадують потребу. 

 

Гра «Яку фірму можна відкрити?»

Обладнання: картки із зображенням інструментів

Завдання: визначити сферу їх застосування

Матеріали для гри:

 

Додаток Є

Шляхи формування соціальної компетентності учнів

ХАРАКТЕРИСТИКА

Вміння

робити вибір

Вміння

приймати рішення

Вміння

брати відповідальність

Вміння

безконфліктно співіснувати

 

 

Додаток З

ФОРМИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ

Тематичні лінійки

Свято мови

Усні журнали

Подорожі

Екскурсії

пов’язані  з життям і творчістю славетних українців

Додаток И

Інформаційна компетентність учнів – це вміння:

 •  працювати з підручником, словниками, пам’ятками;
 •  користуватися художньою літературою, картами, таблицями, репродукціями;
 •  опрацьовувати інформацію на підставі аналізу, синтезу, порівняння;
 •  працювати з комп’ютером.

 Додаток Д

Вправи:

-         дописати віршовані рядки;

-         дібрати якнайбільше означень до поданого слова (наприклад: день – похмурий, незабутній,…) чи якомога більше дієслів, які б поєднувались із словами (наприклад: вітер дме, завиває, співає …);

-         «зазирни у словник » (у мову вчителя поступово вводяться незнайомі слова, значення яких учень розкриває сам);

-         реклама прочитаної книжки (скласти рекламу на твір А. Дімарова «Друга планета»);

-         словесне малювання (кольорами зобразити настрій героя Павлика з оповідання С.Черкасенка «Маленький горбань»);

-         написати твір за початком (наприклад,  «Падав торішній сніг…»).