Підсумкова тестова робота для учнів 4 класів з математики

1. Як записати цифрами число сто тридцять тисяч триста:

1) 30 030; 

2) 130 300; 

3) 130 030; 

4) 30 300

2. Якщо суму чисел 76 та 45 зменшити на різницю цих чисел, то вийде вираз

1) (76+45) + (76 - 45); 

2) (76 - 45) - (76+45);

3) (76+45) - (76 - 45);

4) (76+45) : (76 - 45);

3. Відомо, що 874 - х = 88. Чому дорівнює х?

1) 784; 

2) 768; 

3) 786; 

4) 788

4. У виразі (600 - 96 · 5) : 4 + 67 перша дія

1) додавання; 

2) віднімання; 

3) множення; 

4) ділення

5. Яке число в даній числовій послідовності 2, 4, 8, 16, ...буде наступним?

1) 18; 

2) 20; 

3) 24; 

4) 32

6. Переведи 6 годин в хвилини

1) 1440; 

2) 600; 

3) 36; 

4) 360

7.Яка з наступних записів істинна?

1) 1ц 5кг=15кг; 

2) 1ц 5кг=150кг; 

3) 1ц 5кг=105кг; 

4) 1ц 5кг=1005г

8.Товарний поїзд, рухаючись зі швидкістю 48 км/год, проїхав 336 км. Який час в дорозі був товарний поїзд?

1) 5; 

2) 6; 

3) 7; 

4) 8

9.Знайди площу прямокутника зі сторонами 2 і 9 см.

1) 18 см; 

2) 18 см2; 

3) 7 см; 

4) 22 см

10.На пошиття пальто потрібно 3 м тканини. Скільки пальто можна зшити з 54 м тканини.

1) 18; 

2) 19; 

3) 20; 

4) 21 

11. З однієї грядки зібрали 367 кг моркви, а з іншого 281 кг. Всю моркву розклали в мішки по 24 кг. Скільки мішків для цього знадобилося?

1) 17; 

2) 22; 

3) 26; 

4) 27

12.Груша і яблуко важать разом  120 г, а дві груші та яблуко важать 190г. Скільки важить груша?

1) 50; 

2) 60; 

3) 70; 

4) 80

Відповіді до тестів

№ тіста

Відповідь

1.

2

2.

3

3.

3

4.

3

5.

4

6.

4

7.

3

8.

3

9.

2

10.

1

11.

4

12.

3

Олімпіадні  завдання  з української мови

3 КЛАС

1. Поділи слова для переносу: гайок, від’їжджає, ґудзик, сойка.

2. До поданих слів дібрати слова, близькі за значенням:

ввічливий -

копиця -

жара -

хуртовина –

3.Записати якомога більше слів ознак до поданих слів:

весна –

квітка  –

4. З поданих слів склади речення, підкресли головні члени. В іменниках познач закінчення.

 1. гаю, пісня, лине, весняного, солов’їна, з.

5. Запиши речення в такій послідовності, щоб утворився текст. Устав пропущені літери. До утвореного тексту добери заголовок, запиши його перед текстом. Склади кінцівку тексту (2-3 речення) й допиши її.

Раптом у дол..ні з-за лісу з’явилася хмарка. Це зовсім і не хмарка, а в..л..чезна зграя шпаків. Вона насувалася швидко і зростала на очах. Сонячний  весняний день.

 6. Запиши слова за алфавітом, постав наголос.

Завдання, ознака, заняття, олень, виразно, новий, посередині, фартух.

7. Заміни вислови одним словом, це слово запиши.

Пекти раки – 
Точити теревені –
П’ятами накивати – 
Повісити носа – 
Набрати води в рот –

 

 1. У кожному рядку підкресли зайве слово:

а) малюнок, мальований, малятко, маляр;

б) сільниця, сільський, сіль, солоний;

в) чайка, чаїнка, чай, чаювання;

г) дубок, дубовий, дублер, дубняк;

д) дощик, задощило, дощовий, дощатий.

2. З поданих слів склади і запиши речення, підкресли головні члени речення. Над кожним словом познач частину мови. 

Поле, у, долині, при, прозорий, б’ється, джерельце.

 3. Запиши в алфавiтному порядку поданi слова, вставляючи пропущенi букви.

Т...л…фон, д...ржава,, т...л....грама, iнж...нер, ш...ренга, ок...ан.

4. Запиши словосполучення, поставивши iменники в родовому вiдмiнку множини.

Багато (вишня),

кiлька (прiзвище),

чимало (заповiдь), 

багато (соловей).

 5. Запиши речення, пiдкресли головнi та другоряднi члени. 

Свiжий снiг срiблом сяяв пiд блакитним наметом неба.

6. Перепиши, устав пропущені літери. Допиши 3-4 речення, щоб утворився текст. Добери до тексту заголовок і запиши його перед текстом. 

Жовтий л..сточок на тонкій гілочці виглядав з-за дер..ва, як лев..ячий хвостик, і саме дер..во скидалося на лева, що заріс золотавою гривою. ... 

7. До висловів з лівої колонки добери антоніми з правої. Запиши їх парами.

Хоч голки збирай                                                 

Жити чужим розумом

Жити своїм розумом

Рукою подати 

За тридев’ять земель

Хоч око виколи

 • Написати твір-мініатюру на тему “Зимова казка” за поданим початком (6-8 речень).
  Жила-була в лісі ялинка…
 • Розбери слова за будовою, добери до них споріднені:
  озимина -
  опеньок -
 • У кожному рядку підкресли зайве слово:
  а) малюнок, мальований, малятко, маляр;
  б) сільниця, сільський, сіль, солоний;
  в) чайка, чайнка, чай, чаювання;
  г) дубок, дубовий, дублер, дубняк;
  д) дощик, задощило, дощовий, дощатий.
 • З поданих слів склади і запиши речення, підкресли головні члени речення. Над кожним словом познач частину мови.
  Поле, у, долині, при, прозорий, б’ється, джерельце.
 • Перевір текст, виправ помилки і запиши його правильно. Добери заголовок.
  Коли вранці сходить солнце, снігові замети рожеві. це сонце забарвлує їх свойім проміням. Вилечаве сонце підіймаєцця надземлею, а сніх стає сліпучо-білим.
 • Запиши в алфавiтному порядку поданi слова, вставляючи пропущенi букви.
  Т...л…фон, д...ржава,, т...л....грама, iнж...нер, ш...ренга, ок...ан.
 • Пiдiбратн кiлька слiв до поданої моделi.
  ПГ ПГП (П — приголосний, Г — голосний)
 • Запиши словосполучення, поставивши iменники в родовому вiдмiнку множини.
  Багато (вишня),
  кiлька (прiзвище),
  чимало (заповiдъ),
  багато (соловей).
 • За допомогою префiксiв i суфiксiв утворiть новi слова вiд поданих.
  Клей, колосся, Мороз, мрiя.
 • Запиши речення, пiдкресли головнi та другоряднi члени.
  Свiжий снiг срiблом сяяв пiд блакитним наметом неба.
 • Скласти художній опис.
  «Хмуриться зимовий ранок».
 • Усний тур
  Уяви себе птахом, опиши свої почуття.
 • Перепиши, устав пропущені літери. Допиши 3-4 речення, щоб утворився текст. Добери до тексту заголовок і запиши його перед текстом.
  Жовтий л..сточок на тонкій гілочці виглядав з-за дер..ва, як лев..ячий хвостик, і саме дер..во скидалося на лева, що заріс золотавою гривою. ...
 • Запиши слова за алфавітом, постав наголос.
  Вірші, дециметр, чарівний, цемент, центнер, довести, читання, український.
 • Добери по два синоніми до поданих слів. З одним із синонімічних рядів склади та запиши речення.Хоробрий – ...

Олімпіадні завдання з української мови

4 клас

 1 .Прочитай прислів’я у транскрипції і запиши його.                                                                                                                           

[ ран':і    пташки   росу    пйут'     а    п'ізн'і   -      сл'ози       л':ут']

 

2.Виправ помилки і розстав потрібні розділові знаки. У третьому реченні підкресли граматичну основу  та  визнач відмінок іменників.                        

 

               Кто   піклуєця   про   здоровя   дерев.  Це  робить  дятел.

 

Дятел  перелітає   з   дерева   на   дерево  за  глядає  в  кожну   щілину. Від  

 

гострого  дзйоба   дятла  не  зховатися   жодній   шкідливій   комахі.

 

Склади і запиши речення  із  звертанням  за  змістом  тексту.

 3.Поєднай числівники з іменниками, запиши утворені словосполучення.

11 (кінь) - _______________________________________________

50 (день) -_______________________________________________

  6(вівця) - ______________________________________________

  9(курча)-  ______________________________________________

З одним словосполученням склади речення і запиши його.

4. Доповни схему інформацією, якої не вистачає.                                       

 

Запиши 3 слова, основи яких можуть бути записані у цій схемі.____________

__________________________________________________________________

Що поєднує усі записані тобою слова?_________________________________

__________________________________________________________________

 

5. Запиши словосполучення, підкресли в них прикметники, ужиті в переносному значенні.                                                                                      

Гострий (слово, сокира, олівець, зуби, біль, суперечка). ______________

6.      Ти полюбляєш слухати цікаві історії?

Найкращі розповідачі – наші бабусі й дідусі! Яку дивовижку історію ти почув (почула) від них? Перекажи її, поділись з нами! (12-15 речень).                   

         Оленка З., учениця 4 класу, своє оповідання  розпочала так:

«Якось приїхав до нас із села дідусь Назар. Такий спритний до цікавих історій! Ввечері, коли всі зібралися біля столу,

він розповів дивовижну історію. Ось послухайте …»

А може цікаву історію тобі розповів твій друг?

 

 

 Олімпіада з української мови (4 клас)

 1. Спиши речення. Постав слова, що у дужках, у потрібній формі.

Земля оповита (тиша). Живемо з (надія) на краще. Туристи йшли вузькою (стежка). Гостей в Україні зустрічають з (хліб) і (сіль).

 2. Знайди у ланцюжку слова.

Четвересень, температурадіолень, ліворучернеткаструлясен.

 3. Замініть вислови словами, які відповідають на пишання ЯК?

крапля у морі

як сніг на голову

в одну хвилину

всією душею

як зіницю ока

як по маслу

як вдома

на швидку руку

битий час

4. Повторіть речення, замінюючи в ньому кожного разу тільки одне слово
(3-4 речення).

Високо у небі в'ються жайворонки.

5. Поміняйте частини прислів’їв  так, щоб вони набули змісту.

У книзі шукайте не букви, а дзеркало життя.

Книжка - коли її читають.

Книжка - не пряник, а думки.

Книжка корисна, дітей до себе манить.

6. Прочитай текст. Випиши з нього дієслова в три колонки за часами.

   М'якою запашною хвоєю, сухим лісовим мохом, вистелив, вимостив зимове лігвисько ведмідь. Старанно і вміло готує він своє житло. А ранньої зими заляже у барлозі і спатиме аж до весни.

7. За допомогою суфіксів утвори й запиши слова з новим значенням від наданих.

Став, книга, жито, хмара, риба, молоко.

8. Запиши слова, вставивши пропущені букви; добери до них перевірні.

моло... ба

ні... ті -

ст…лився-

гр...чаний-

про... ба –

в…рховина -

к…слиця-

9. Записати слова.   В дужках позначити кількість звуків, кількість букв.

Льон, день, дзень, щука, Поля, явір, джміль, Василько, щавель.

                                    

 

 

 

 

Олімпіада з української  мови  (3 клас)

1.  До сполучення слів, вжитих у  переносному значенні, доберіть сполучення слів у прямому значенні

Золота осінь        -    …  ...

Вередливий вітер -… …

Ліс дрімає - …   …

Сонна пустеля - …  …

Біла тиша - …  …

Розмова кольорів - … …

2.  Зробити звуко - буквений аналіз слова.

Сміється

3.  Переробіть речення, щоб воно стало:

а) питальним;

б)спонукальним.

Ми залюбки вивчаємо українську мову.

4.  Вставити пропущені букви , знаки

Во... єднання,     під'їж...ати,     ...   асливий,     шіс.надцять,     облич..., ...фотографувати, Батьк...вщ...на, ро...дорі...я, бага...во, (до) побаче...я, (що) тижня.

 

 

 3 клас

 1.     Чи є в тебе домашня тваринка? А може ти про неї мрієш? Напиши про це  текст (3-4 речення).                                                                   

                              

2.     Прочитай текст, поділи його на слова і речення. Запиши. У кінці кожного речення став потрібний знак. Підкресли розповідне речення.

Якгарновлісіскількитутгрибівосьмайнуларуденькабілочкакудивоназниклаосьопускаєтьсяпавучоккудивінмандрує                                                   

 

3.     Об’єднай усі ці пари слів в одне речення. Запиши його та підкресли головні слова в реченні.

Листопад (що робить?) гуляє;

гуляє (де?) у саду;

у саду (якому?) осінньому.                                                                 

 

4.     Впиши, де треба, апостроф.

Зів…ялий, п…ють, цв…ях, пор…ядок, сім…я, р…ядок, хлоп…я, св….ято.

                                                                                                                      

5.     Виконай звуко-буквений аналіз слів

Тьохкає –

 

4 клас

 

1.    Склади діалог між однокласниками, використовуючи в ньому слова ввічливості.                                                                                        

 

2.    Уяви, що ти береш участь у всеукраїнському проекті «Поділіться любов’ю до України». Про що б ти розповів?       (5-6 речень).

    

3.    Впиши пропущені букви, змінюючи слова для перевірки. Познач корінь.

          Хлі…чик, горо…чик, борі…ка, бері…ка.                                

4.    Поясни фразеологізми 

     Відкладати у довгий ящик –

     Ложка дьогтю в бочці меду –  

     Говорить, як шовком шиє –

     Водити за носа -                                                                                    

 

5.    Зроби звуко-буквений аналіз слів

     Батьківщина –

     Дзюрчить -                                                                                            

 

Завдання олімпіади з української мови 3 клас

 

 1.                 Текст – це:

а) кілька зв’язних слів;  б) кілька зв’язних речень, об’єднаних спільною         думкою; в) два і більше речень.

2. Виберіть слово, яким можна замінити вислів вийти з ладу

а) посваритися;  б) поламатися;  в)  розсердитися.

 3.  Визнач варіант слів, у яких звуків більше, ніж букв:

А солянка, приїжджають               В дзижчить, пищить

Б сіється, мається                           Г ягідка, єднає

 

4   З дужок вибери потрiбнi за змiстом слова i запиши речення.           

            Стояла тепла ясна (весна , лiто , осiнь , зима).

            Осiннє (повiтря , небо , горизонт) прозоре , тихе . На безхмарному

         небi сяяло (мiсяць , сонце , зiрки). Пiд його косим промiнням золо -

         том горiло (стовбур , листя , корiння) (дуби , ясени , клени , липи

         та осокори, берези, верби).

 

5. У кожному з цих слів «сховалося» інше слово. Запиши слова, що ховалися

Чарівно, склад, свідомо, вистав

 

6.  Виберіть рядок, у якому записано слова-антоніми

а) радість, радісний;  б) радість, смуток;  в)  радість, задоволення.

 

7. Складіть і запишіть свій вірш, використовуючи римовані рядки:

_________________________ сонце,

_________________________ віконце.

_________________________ зорі,

_________________________ морі.

 

Олімпіадні завдання з математики (1-4 класи)

 1 клас

1.У трьох братів по дві сестри. Скільки всього дітей у сім'ї? Обведи правильну відповідь:

5      9      6

2. Що важче: 1 кілограм вати або 1 кілограм заліза? Обведи правильну відповідь:

вата     залізо      порівну 

3. В пакет можна покласти 2 кілограма продуктів. Скільки пакетів повинна бути біля мами, якщо вона хоче купити 4 кілограми картоплі і диню масою 1 кілограм?

Напиши відповідь._________________________

4. З-під воріт видно 8 котячих лап. Скільки кішок у дворі? 

Напиши відповідь. __________________

5. Постав знаки + або -, щоб вийшла правильна рівність:

7 * 4 * 2 * 5 = 10

10 * 4 * 3 * 8 = 1

6. Сходи складається з 7 сходинок. Яка сходинка знаходиться на середині?

7. Колоду розпиляли на 3 частини. Скільки розпилів зробили? Обведи правильну відповідь:

3     2     4

8. У тваринного праві 2 ноги, 2 ліві ноги, 2 ноги ззаду,2 ноги спереду. Скільки всього ніг у тварини?

Напиши відповідь:_________________________________

9. Три дівчинки готували ялинкові іграшки до Нового року. У трьох вони працювали 3 години. Скільки годин працювала кожна з них?

Напиши відповідь:_________________________

10. Сума трьох парних чисел дорівнює 12. Напиши ці числа, якщо відомо, що доданки не рівні між собою.

____ + ____ + ____ = 12

 2 клас

1. Індик важить 12 кг. Скільки він буде важити, якщо стане на одну ногу? (1 бал) Відповідь:________________

2. Клітка у кроликів була закрита, але в нижній отвір видно було 24 ноги, верхнє - 12 кролячих вух. Так скільки ж було в клітці кроликів? (3 бали) Відповідь:___________________

3. Аня, Женя і Ніна за контрольну роботу отримали різні оцінки, але двійок у них не було. Відгадайте , яку оцінку отримала кожна з дівчаток, якщо у Ані не "3", у Ніни не "3" і не "5" (3 бали).

Відповідь: у Ани___, у Ніни ____, у Жени_____.

4. З чисел 21, 19, 30, 25, 12, 7, 15, 6, 27 підберіть такі три числа, сума яких дорівнює 50 (2 бали). Відповідь:___________________________.

5. У Буратіно менше 20 золотих монет. Ці монети він може розкласти в стопки по дві, по три і по чотири монети. Скільки монет у Буратіно? (3 бали) Відповідь:__________.

6.Запиши всі двозначні числа, в яких число одиниць на чотири більше числа десятків? (1 випадок - 1 бал)_________________________.

7. Катя, Галя та Оля, граючи, сховали по іграшці. Вони грали з ведмедиком, зайчиком і слоником. Відомо, що Катя не ховала зайчика, а Оля не ховала ні зайчика, ні ведмедика. У кого яка іграшка? (3 бали)

Відповідь: у Кати____________________, у Гали____________________, у Оли_____________________.

8. Три дівчинки на питання, скільки їм років відповіли так: Маша: "Мені разом з Наташею 21 рік", Наташа: "Я молодший Тамари на 4 роки", Тамара: "Нам трьом разом 34 роки". Скільки років кожній з дівчаток? (5 балів)

Відповідь: Маше_________, Наташе____________, Тамаре___________.

9. Встав пропущені знаки математичних дій. (приклад 1 - 2 бали)

1 2 3 4 5 = 5    1 2 3 4 5 = 7

10. Продовж ряд чисел (2 бали)

20, 18, 19, 17, 18, 16, 17, ...., ...., ....

1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29, ...., .... 

 3 клас

1.Одно яйце вариться 4 хвилини. Скільки хвилин вариться 5 яєць?

(1 бал)________________.

2. На руках 10 пальців. Скільки пальців на 10 руках? (1 бал) _________.

3. Лікар дав хворій дівчинці 3 таблетки і велів приймати їх через кожні півгодини. Вона строго виконала вказівку лікаря. На скільки часу вистачило прописаних лікарем таблеток? (1 бал)_____________.

4. З шматка дроту зігнули квадрат зі стороною 6см. Потім разогнули дріт, і зігнули з нього трикутник з рівними сторонами. Яка довжина сторони трикутника?

(1 бал)____________________.

5. Коля, Вася і Боря грали в шашки. Кожен з них зіграв лише 2 партії. Скільки всього партій було зіграно? (2 бали)________________.

6. Скільки двозначних чисел можна скласти з цифр 1,2,3 за умови, що цифри в запису числа повторюватися не будуть? Перерахуй всі ці числа.

(2 бали)___________________________________________.

7. Було 9 аркушів паперу. Деякі з них розрізали на три частини. Всього стало 15 аркушів. Скільки аркушів паперу розрізали? (3 бали)__________.

8. У п'ятиповерховому будинку Віра живе вище Петі, але нижче Слави, а Коля живе нижче Петі. На якому поверсі живе Віра, якщо Коля живе на другому поверсі?

(3 бали)__________________________________________.

9. 1 гумка, 2 олівця і 3 блокнота стоять 38 крб. 3 гумки, 2 олівця і 1 блокнот варті 22 руб. Скільки коштує комплект з гумки, олівця і блокнота?

(4 бали)__________________________________

10. Нільс летів у зграї на спині гусака Мартіна. Він звернув увагу, що побудова зграї нагадує трикутник: попереду ватажок, потім 2 гуски, в третьому рядку 3 гусака і т.д. Зграя зупинилася на нічліг на крижині. Нільс побачив, що розташування гусей на цей раз, нагадує квадрат, що складається з рядків, в кожному рядку однакова кількість гусей, причому число гусей в кожному ряду дорівнює числу рядів. Гусей у зграї менше 50. Скільки гусей у зграї? (6 балів)_______________________________

 4 клас

1.Сидя біля вікна вагона поїзда хлопчик став рахувати телеграфні стовпи. Він нарахував 10 стовпів. Яку відстань пройшов за цей час поїзд, якщо відстань між стовпами 50 м?

( 1 бал)__________________________.

2. Одні годинник відстає на 25 хвилин, показуючи 1 год 50 хв. Який час показують інші годинники, якщо вони забігають на 15 хв? (2 бали)_________________________.

3.Чому дорівнюють сторони прямокутника, площа якого дорівнює 12 см, а периметр дорівнює 26 см? (1 бал)__________________________________.

4. Скільки вийде, якщо скласти найбільше непарне двоцифрове число і найменше трицифрове число парне? (1 бал)_______________________.

5. У кожній ланцюжку чисел знайди закономірність і встав пропущені числа

(1 ланцюжок - 1 бал):

1) 3, 6, __, 12, 15, 18. 

2) 1, 8, 11, 18, ___, 28, 31. 

3) 2, 2, 4, 4, ___, 6, 8, 8. 

4) 24, 21, ___, 15, 12. 

5) 65, 60, 55, ____, 45, 40, 35. 

6. Напишіть найменше чотирицифрове число, у якого всі цифри різні.

(1 бал)____________________________.

7. Три подружки - Віра, Оля і Таня пішли в ліс по ягоди. Для збору ягід у них були кошик, козуб і відерце. Відомо, що Оля була не з кошиком і не з козубом, Віра - не з козубом. Що з собою взяла кожна дівчинка для збору ягід? (3 бали) Віра - ______________, Таня - ______________, Оля - _______________.

8. Мотоцикліст за три дні проїхав 980 км. За перші два дні він проїхав 725 км, при цьому він на другий день проїхав на 123 км більше, ніж на третій день. Скільки кілометрів він проїхав у кожен з цих трьох днів? (4 бали) 

I день _______, II день _______, III день ________.

9. Напишіть цифрами число, що складається з 22 мільйонів 22 тисяч 22 сотень і 22 одиниць. (2 бали)________________________________.

10. У туристичний табір прибуло 240 учнів з  Одеси і Харкова. Хлопчиків серед прибулих було 125 осіб, з яких 65 - одеситів. В числі учнів, які прибули з Харкова, дівчаток було 53. Скільки всього учнів прибуло з Одеси? (4 бали)_____________.

Відповіді:

1 клас

1) 5 (1 бал)

2) Порівну (1 бал)

3) 3 пакета (2 бали)

4) 2 кішки (1 бал)

5) 1 приклад - 1 бал

6) четверта( 1 бал)

7) 2 (1 бал)

8) 4 ноги (2 бали)

9) 3 години (2 бали)

10) 2+4+6=12 ( 2 бали)

2 клас

1) 12 кг (1 бал)

2) 6 кроликів (3 бали)

3) У Ані 5, у Ніни 4, у Жені 3 (3 бали)

4) 19+6+25=50 (2 бали)

5) 12 монет (3 бали)

6) 15, 26, 37, 48, 59 ( 1 випадок - 1 бал)

7) У Олі - слоник, у Каті - ведмежа, у Галі - зайчик (3 бали)

8) Маше 12 років, Наташі 9 років, Тамарі 13 років (5 балів)

9) 9.1+2+3+4-5= 5 1+2+3+-4+5=7 (1 приклад - 2 бали)

10) ...10. 15, 16, 14 (2 бали)

...37,46

3 клас

1) 4 хвилини (1 бал)

2) 50 (1 бал)

3) на 1 годину (1 бал)

4) 8см (1 бал)

5) 3 партії. (К-В, Б, В-Б) 2 бали

6) 12,13, 21,23, 31,32 (2 бали)

7) 3 листа (3 бали)

8) 4 поверх - Віра (3 бали)

9) 15 руб., тому 4 гумки, 4 олівця і 4 блокнота 38+22=60(руб.) Один комплект коштує 60: 4=15(руб.) (4 бали)

10) 36 гусей (6 балів)

4 клас:

1. 50 х 9=450 (м) (1 бал)

2. 1 година 50 хв+25 хв= 2 часа15 хв (2 бали)

2 години 15 хв+15 хв=2 год 30хв

3. Сторони прямокутника 12 см і 1 див. (1 бал)

4.199 (1 бал)

5. 1) 9; 2)21; 3)6; 4)18; 5) 50; (1 ланцюжок - 1 бал)

6. 1023 (1 бал)

7. Віра була з кошиком, Оля - з відерцем, Таня-з козубом. ( 3 бали)

8. ( 4 бали)

1) 980 - 725 = 255 (км) - проїхав у третій день;

2) 255 + 123 = 378 (км) - проїхав у другий день; 

3) 725 - 378 = 347 (км) - проїхав в перший день.

Відповідь: у перший день проїхав мотоцикліст 347 км, у другій - 378, у третій - 255 км.

9. 22 024 222 ( 2 бали)

10. ( 4 бали)

1) 240-125=115 дівчаток з Одеси і Харкова

2) 115-53=62 дівчаток з Одеси

3) 65+62=127 дітей з Одеси

Контрольна робота № 5. Математика 2 клас

Варіант  1

1. Обчислити                                                                     

2 ∙ 6 - 10    12 : 2 + 48

3 ∙ 7  - 15         21 : 3  – 2

(27 – 12) : 3      (19-16) ∙ 6

2. Порівняти

2 ∙ 7 + 57  □2∙ 6  + 80

2 ∙  8 – 7 □  2 ∙ 4 + 27

3. Задача

Бабуся роздала онукам 10 яблук, по 2 яблука кожному.

Скільки онуків  отримали яблука?

4. Задача

Купили 8 олівців по 2 грн кожен і ручку за 6 грн .

Скільки грошей заплатили за всю покупку?

 

Варіант 2

1.Обчислити   

2 ∙ 9 – 15        16 : 2 + 17

3 ∙ 6 + 16         24 : 3 : 2

(28 – 12) :2     (19 – 17) ∙ 6

2. Порівняти                                                                

2 ∙ 8 + 60  □ 2 ∙ 9 + 34   

2 ∙9 + 8 □2 ∙ 7 + 9

3. Задача

27 л варення розлили по банках по 3 л  в кожну.Скільки знадобилося банок?

4. Задача

За рік у селі побудували 6 будинків по 2 квартири кожені один будинок на 4 квартири. Скільки всього побудували квартир?

 

 

 

 

 

Контрольна робота. Списування. 2 клас

Краплинка

       Бігла Оленка по льоду. Падали сніжинки. Ніби плавали в повітрі.

       Одна сіла на рукав. Шестикутна зірочка легка та блискуча. Ніби чарівний майстер її вирізьбив. Наблизилася Оленка до сніжинки. І побачила диво. Сніжинка стала краплиною води.

Аудіювання. 2 клас. І семестр

 

1. Послухай текст.

Боягузка

    Валя боялася мишей, жаб, павуків, гусені. Усі її так і звали — боягузка.

   Одного разу діти гралися в піску. Разом з ними був і малий Андрійко. Він ще не вмів ходити, а тільки повзав.

Раптом хтось закричав:

— Кудлай з ланцюга зірвався! Бережіться, діти!

Усі кинулися тікати. Валя побігла в садок і зачинила хвіртку. На піску лишився малий Андрійко.

Собака наближався до Андрійка. Валя вискочила з хвіртки і затулила собою Андрійка.

Великий злий собака біг прямо на Валю.

Валя кинула в нього совком і закричала:

— Йди геть!

Тут підбіг сторож і забрав собаку. Валя заплакала.

—Чому ти плачеш? — запитали діти.

—Я дуже злякалася... — сказала Валя.

За Н.Артюховою

(Початкова школа № 12/2009)

 

Виконай тестові завдання:

1.   Де гралися діти?

   а) У піску.

   б) У садку.

 

2.  Якою була кличка в собаки?

   а) Рекс.

   б) Кудлай.

 

3.  Чому Андрійко не втік від собаки?

           а) Бо не помітив собаки.

           б) Бо не вмів ходити.

 

4.  Чи справедливо діти називали Валю боягузкою?

  а) Так, бо вона всього боялася.

   б) Ні, бо вона забула про страх і затулила Андрійка від собаки

Мовна тема. Іменник. Прикметник. 3 клас

 Варіант 1

1. Іменники відповідають на питання…

 а)  хто?  що робить ; 

 б) хто ? що ?      

в) який ? яке ?

2. Іменники до яких можна додати слова моя , вона ,

належать до :

   а) чол.  роду ;  

  б) жін.  роду ;   

  в) сер. роду .

3. У реченні прикметники  зв'язані  з   …

а) іменниками;

             б) дієсловами;  

 в)  прийменниками.

4. Визнач групу прикметників.                           

а) розумний, розум, розуміє ;

б) льняний, сумний, шкільний;

в) рання, дружня, весна.

5. До поданих іменників добери прикметники.

Мама  (яка ?)…,   …,   … .

Небо (яке ?) …,  …,  … .

6. Запиши наведені іменники з прикметниками в однині.

Солодкі  дині- …

Солодкі сни-…

7. З поданого речення випиши сполучення іменників з

прикметниками, визнач їхній рід й число.

На чорній землі білий  хліб родить.

8. Пошир речення прикметниками.

Світить … сонце.  День став… .  Повертаються

 з вирію… птахи.

                                                                     

Варіант 2

1. Слова , що є назвам предметів і відповідають на  питання

хто ? або що ?,  називаються …

а) прикметниками;

б) дієсловами;

в) іменниками.

2. Іменники: льон, гай , батько  належать до …

а)  середнього роду;

б) чоловічого роду;

в) жіночого роду.

3.  Прикметники змінюються  за….

а)  числами ;    б) родами ;

       в) родами і числами .

4. Визнач групу  іменників.

а)  білий, сніг, земля;

б) вікно, пташка, стілець;

в) малює, книжка, весела.

5. До поданих іменників добери прикметники.

Квітка  (яка ?)…,   …,   …. .

Сонце  (яке ?) …,  …,  … .

6. До поданих словосполучень добери протилежні за значенням

 і запиши. У прикметниках познач закінчення.

Зимовий ранок-…

Старі дерава-…

7. З поданого речення випиши сполучення іменників з прикметниками, визнач їхній рід і число.

Краще добра стежка  , ніж поганий шлях.

8. Пошир речення прикметниками.

Пішов …  дощ. Він обмив … листочки, напоїв… травичку.   

Мовна тема. Дієслово. 3 клас

Варіант  І

1. На  які  питання  відповідає  дієслово?

а)  Хто? Що?                  б)  Який? Яка? Яке?                    в)  Що робить? Що зробить?

2.  Познач  групу  дієслів:

а) сад, робота, зелень;

б) робити, садили, зеленіє;

в) робітник, зеленієш, садовий.

3. Познач  дієслово  у  неозначеній  формі:

а) мовчав;       б) дрімає;           в) сподіватися.

4. Вибери  групу  дієслів  у  минулому  часі:

а) прилетить, заспіває, сховатися;                 б) летів, заспівала, сховалися;

                              в) летить, ховає, співає.

5. Запиши  часові  форми  дієслів.

Читати - _________________________________

Гратися - ________________________________

6. Добери антоніми  до дієслів.

Стояти - __________________

Мовчати- _________________

7.Визнач  час  дієслів .

Співають, защебече, цвірінькали, перемалювали, летить, заграють.

8. Спиши приказки, додавши до дієслів   не.

Не  в  свої  сани  …   сідай.

Весна ледачого …  любить.

 

Варіант ІІ

1. На  що  вказує   дієслово?

а) на назву предмета;        б) на ознаку предмета;       в) на дію предмета.

2.  Познач  групу  дієслів:

а) мир, світло, вчений; 

б) мирний, світлий, вчений;

в) миритися,  світити,  навчатися.

3. В  якому часі  можна  визначити  рід?

а) минулому;                   б) теперішньому;                       в) майбутньому.

4. Вибери  групу   дієслів   у   майбутньому   часі:

а) летить, ховає, співає;                     б) летів, заспівала, сховалися;

                   в) прилетить, заспіває, сховається.

5. Запиши  часові  форми  дієслів.

Малювати - ________________

Зустріти - __________________

6. Добери  антоніми  до  дієслів:

Розмовляє   - __________________

Радіє  - _________________

7 . Визнач  час  дієслів.

Дрімає, спала, прокинеться, пробудиться, співає, щебетала.

 8. Спиши приказки, додавши до дієслів   не.

Під лежачий камінь вода  …  тече.

З чужого лиха  …  смійся.

Контрольна робота. Рослини. Тварини. 3 клас

І варіант

1. Вибери органи з яких складається  рослина.                                                      

  Корінь, насіння, бруньки, вусики, стебло, кора, листя, колючки, квітка, гілки, плід.

2. Запиши рослини у три стовпчики.                                                     

   Дуб, шипшина, пролісок, каштан, ліщина, квасоля,  липа, калина,  кульбаба.                                                                            

 Дерева                                            Кущі                                                         Трав’янисті рослини      _____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

3.  Доведи,  що тополя – це дерево.                                                             

    Тополя – це дерево, тому що __________________________ ________________

4.  Які умови потрібні для гарного росту і розвитку рослини?              

  а) Вода, тепло, повітря;                                                                                 

 б) вода, повітря, тепло, світло, поживні речовини.                                                                                              

5.   Познач істотні ознаки багаторічної рослини.                                  

а) Проростають із насіння, не квітнуть, квітки і плоди з насінням з’являються на другий рік

б)  Навесні проростають із насіння, влітку та восени квітнуть, дають плоди з насінням і відмирають.                                                                

в) Мають кореневище, цибулини, бульби, з яких виростають нові рослини, квітнуть, дають плоди з насінням, і відмирають. Цибулини, бульби, кореневища зимують у ґрунті .      

6.  Доведи, що перець належить до кожної з цих груп рослин.

Перець – це рослина:

трав’яниста, тому що _________________________________ 

однорічна, тому що __________________________________ 

культурна, тому що  __________________________________  

7. Тварини належать до …

 а) неживої природи;

 б) живої природи.

8. Істотна ознака земноводних …

 а) шість ніг;

 б) тіло вкрите слизькою лускою;

 в) тіло вкрите м’якою, вологою шкірою.

9. Продовж речення.

 Третьою ланкою в ланцюзі живлення завжди є _______________________________ .

 Тварини, які живляться іншими тваринами, називаються _________________________ .

 10. Склади ланцюг живлення між вовком, диким кабаном, дубом..

 _____________ → _____________________ → ___________________________

 11. Встав пропущені слова.

 Навесні у водоймах риби відкладають _____________ . Через деякий час з’являються ____________ , схожі на дорослих риб.   Мальків буває багато, але           ___________________

 стає тільки частина з них.      Дуже багато мальків гине під час ______________ .

12. Як треба поводитися в природі, щоб не зашкодити рослинам і тваринам? Міркування запиши.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ІІ варіант

1. Вибери органи з яких складається  рослина.                                                      

Корінь, насіння, бруньки, вусики, стебло, кора, листя, колючки, квітка, гілки, плід.

2. Запиши рослини у три стовпчики.                                                       

 тополя, ялинка, ромашка, огірок, шипшина,  груша , троянда,  смородина, суниця.                                             

 Дерева                                         Кущі                                     Трав’янисті рослини      _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

3.  Доведи, що калина – це кущ.                                                                 

Калина  – це кущ, тому що __________________________

4. Які умови потрібні для гарного росту і розвитку рослини?                

а) Вода, повітря, тепло, світло, поживні речовини;                                                                             

б) вода, тепло, повітря.    

5.  Познач істотні ознаки дворічної рослини.                                        

 а) Проростають із насіння, не квітнуть, квітки і плоди з насінням з’являються на другий рік

б)  Навесні проростають із насіння, влітку та восени квітнуть, дають плоди з насінням і відмирають.                                                               

 в) Мають кореневище, цибулини, бульби, з яких виростають нові рослини, квітнуть, дають плоди з насінням, і відмирають. цибулини, бульби, кореневища зимують у ґрунті .      

6.   Доведи, що огірок належить до кожної з цих груп рослин.

Огірок  – це рослина:

трав’яниста, тому що _________________________________ 

однорічна, тому що __________________________________ 

культурна, тому що  __________________________________  

  7. Тварини належать до …

 а) живої природи;

 б) неживої природи.

8. Істотна ознака комах …

 а) шість ніг;

 б) тіло вкрите слизькою лускою;

 в) тіло, вкрите пір’ям.

9 .Продовж речення.

 Першою ланкою в ланцюзі живлення завжди є _______________________________ .

 Тварини, для яких кормом є рослина, називаються ______________________________ .

 10. Склади ланцюг живлення між куницею, білкою, ліщиною.

 _____________ → _____________________ → ___________________________

 11. Встав пропущені слова.

 Майже всі птахи у період розмноження будують ____________ . Відклавши ___________, птахи насиджують їх, зігріваючи своїм теплом . Із яєць вилуплюються _____________ . Улітку в пташенят виростає ___________ .

 

12. Як треба поводитися в природі, щоб не зашкодити рослинам і  тваринам? Міркування запиши.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________